ÚRADNÁ TABUĽA

ÚRADNÁ TABUĽA

Návrh rozpočtu 2019-2021

vyvesené dňa 19.11.2018

_______________________________________________________________________

Zmluva č. 542/2018/OK o poskytnutí dotácie – Obecné slávnosti „Pošodky v Gibľu“ 2018 dňa 12. 08. 2018

Zmluva č. 542 2018OK o poskytnutí dotácie – obecné slávnosti 20

zmluva zverejnená dňa 30. 08. 2018

_______________________________________________________________________

PRACOVNÁ ZMLUVA ZO DŇA 30. 11. 2017

Pracovná zmluva na stiahnutie vo formáte PDF

______________________________________________________________________

ZMLUVA O DIELO ZO DŇA 28. 11. 2017

Zmluva o dielo na stiahnutie v PDF

_____________________________________________________________________________

2. 11. 2017: ZMLUVA ZA ÚČELOM ZABEZPEČENIA PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU ÚZMENÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU, zo dňa 2. 11. 2017

Zmluva na stiahnutie vo formáte PDF

___________________________________________________________________________

 30. 10. 2017: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: Obec Zálesie;

Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je zateplenie a rekonštrukcia budovy OcÚ,  zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu.; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/178-a999a753a1/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.11.2017, 10:00 hod.